อัตลักษณ์ วิสัยทัศน์และพันธกิจ งานวิทยบริการและห้องสมุด PDF พิมพ์ อีเมล

 

 

อัตลักษณ์
“บริการด้วยใจ แนะนำค้นคว้า รู้ใช้เข้าใขเทคโนโลยี”
วิสัยทัศน์ (Vision)

ให้บริการแนะนำสืบค้นแหล่งเรียนรู้ เพื่อเพิ่มพูนปัญญา

พันธกิจ (Mission)
พันธกิจ ของห้องสมุด วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
1.
เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง และให้บริการสืบค้นแหล่งความรู้ที่ทันสมัยเพื่อความก้าวหน้า
2.
สนับสนุนผู้เรียนใหีมีนิสัยแสวงหา สาระความรู้ ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาตนเอง และสอดคล้องกับการประกอบอาชีพในชีวิตประจำวัน
3.
ให้บริการสร้างความประทับใจ มีความสามารถในการคิด เรียนรู็พัฒนาตนเอง