ประวัติงานวิทยบริการและห้องสมุด PDF พิมพ์ อีเมล

 

 

 

ในอดีตห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี เป็นอาคารเอกเทศชั้นเดียวหรือโรงอาหารเก่า มีขนาด 4 ห้องเรียน มีเนื้อที่ประมาณ 300 ตารางเมตร ปีกซ้ายห้องสมุดเป็นที่ให้บริการยืม – คืน หนังสือ ด้านในใช้เป็นห้องอ่านห้อง เฉพาะรายบุคคล มีทั้งหมดโต๊ะเก้าอี้จำนวน 20 ที่นั่ง ส่วนตอนกลางของห้องเป็นที่อ่านหนังสือตำราเรียน  วารสารและจุลสาร ส่วนปีกซ้ายด้านในสุด เป็นห้องสำนักงานของเจ้าหน้าที่ห้องสมุด และด้านหลังเป็นห้องเป็นห้องเก็บของและห้องซ่อมบำรุงสิ่งพิมพ์ของห้องสมุด

 

จากอาคารเอกเทศชั้นเดียว มาอยู่ที่อาคารงานกิจกรรมชั้นเดียว ช้างตึกคณะวิชาพื้นฐาน เดิมอาคารนี้เป็นที่ทำการของงานกิจกรรม เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2540 อาคารชั้นเดียวงานกิจกรรมนี้มีเนื้อที่ประมาณ 200 ตารางเมตร ด้านหน้าทางห้องสมุดเป็นเคาน์เตอร์ให้บริการยืม - คืน ด้านในวางหนังสืออ้างอิง ส่วนตอนกลางชองห้องสมุดเป็นที่นั่งอ่านหนังสือของนักศึกษา มีจำนวน 30 ที่นั่ง ห้องสมุดสำนักงานอาคารกิจกรรมนี้ให้บริการนักเรียนนักศึกษาเพียง 1 ภาคเรียนเท่านั้น คือให้บริการในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2540


จากอาคารชั้นเดียว (งานกิจกรรม ไปยังที่ทำการใหม่ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2540 คืออาคารแผนกอิเล็กทรอนิกส์เดิมปัจจุบันเรียกว่าอาคาร 5เป็นอาคาร 3 ชั้น แต่ห้องสมุดเปิดทำการเพียงอาคารชั้นล่างเพียงชั้นเดียว ส่วนชั้น 2 และชั้นที่ 3 เป็นห้องเรียน ของแผนอิเล็กทรอนิกส์ ห้อสมุดมีขนาด 3 ห้องเรียน มีเนื้อที่ประมาณ250 ตารางเมตร มีประตูทางเข้า - ออกทางเดียว ตรงประตูทางเข้าห้องสมุดเป็นเคาน์เตอร์ให้บริการยืม -คืนหนังสือ ส่วนด้านในปีกซ้ายสุดเป็นที่ตั้งชั้นวางหนังสือ ส่วนบริการกลางห้องจัดเป็นที่นั่งอ่านหนังสือของนักเรียนนักศึกษา ระเบียงด้านอกเป็นที่นั่งอ่านวารสาร และจุลสาร ส่วนด้านในปีกขวาเป็นที่ทำการของสำนักงานและเจ้าหน้าที่ห้องสมุด


จากอาคาร 5แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์เดิม ไปยังที่ทำการใหม่ตึก 4 ชั้น แผนกช่างก่อสร้าง เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2542 และเปิดทำการมาจนถึงปัจจุบันนี้